Varmesentral

Varmesentralen er en viktig del av fjernvarmesystemet, men hva er det egentlig og hvordan henger det sammen med vannbåren varme?

Hva er en varmesentral?

En varmesentral er en installasjon som produserer varme sentralt og distribuerer den til ulike forbrukere gjennom et nettverk av rør. Varmesentraler spiller en sentral rolle i fjernvarmesystemet, og bidrar til effektiv distribusjon av varmeenergi i større områder. Infrastrukturen er vanligvis lokalisert i nærheten av områder med høy tetthet av bygninger.

I Oslo har vi 14 varmesentraler i byen, inkludert Klemetsrud og Haraldrud.

Hvordan produserer varmesentralen fjernvarme?

Varmesentralen er en del av et fjernvarmeanlegg, og forsyner bygninger med fjernvarme ved å generere varmt vann. Varmesentralen kan benytte ulike energikilder i prosessen.

Til å varme opp fjernvarmevannet bruker Hafslund overskuddsvarme fra avfallsforbrenning, kloakk og datasenter, i tillegg til pellets, bioolje og litt strøm. Vannet transporteres gjennom isolerte rør til boliger, næringsbygg, sykehus, skoler og andre bygg med vannbårent system.

Hvordan henger en varmesentral sammen med vannbåren varme?

En varmesentral er ofte assosiert med vannbåren varme, da vann fungerer som en effektiv varmebærer. Slik henger de to sammen:

Produksjon av varme: I en varmesentral blir varme produsert sentralt ved hjelp av ulike energikilder, i vårt tilfelle ved hjelp av overskuddsvarme fra avfallsforbrenning, kloakk og datasenter. Varmen overføres til vannet som blir oppvarmet til høy temperatur.

Vannbåren varme: Varmt vann fra varmesentralen transporteres gjennom et nettverk av rør. Dette vannet fungerer som en varmebærer. Rørene er ofte isolert for å minimere varmetap under overføringen.

Distribusjon til forbrukere: Det varme vannet fungerer som varmekilde for vannet i det lokale, vannbårne systemet som befinner seg inne i byggene som skal varmes opp. Her føres fjernvarmevannet gjennom en lokal fjernvarmesentral (kundesentral), hvor vannet i kundens vannbårne system blir varmet opp før det distribueres ut i rørene i bygget og bidrar til oppvarming ved hjelp av radiatorer.