Restavfall

Hva er restavfall?

Hva er restavfall?

Restavfall refererer til den delen av husholdningsavfallet, eller annet avfall, som ikke kan gjenvinnes eller komposteres. Restavfall defineres dermed som det som er igjen etter at alt gjenvinnbart eller organisk materiale er sortert ut.

Håndtering av restavfall

Tidligere var det vanlig praksis i avfallshåndtering at restavfall havnet på store deponier, men i dag brukes ofte langt mer miljøvennlige metoder - slik som avfallsforbrenning. Ved våre avfallsforbrenningsanlegg på Klemetsrud og Haraldrud brenner vi avfall som ikke kan, skal eller bør gjenbrukes eller materialgjenvinnes. Overskuddsvarmen fra forbrenningen brukes til å lage fjernvarme som varmer opp boliger og kontorbygg i Oslo.