Avfallsforbrenning

Hva er avfallsforbrenning?

Avfallsforbrenning

Tidligere var det svært vanlig å bruke avfallsdeponier til avfallshåndtering. Disse deponiene var ikke miljøvennlige, og man samlet bare opp store mengder avfall på en plass. I dag bruker vi avfallsforbrenning som er ansvarlig sluttbehandling av risiko- og restavfall. Les mer om prosessen med avfallsforbrenning nedenfor.

Hva er avfallsforbrenning?

Avfallsforbrenning er en prosess der avfall blir brent ved høy temperatur under kontrollerte forhold. Ved forbrenning omdannes organisk materiale til aske og gasser, inkludert CO2 og vanndamp. Avfallsforbrenning er den mest miljøvennlige metoden for å håndtere avfall som ikke kan eller bør gjenbrukes eller resirkuleres.

For Hafslund foregår avfallsforbrenning på forbrenningsanleggene våre på Klemetsrud og Haraldrud. Begge avfallsforbrenningsanleggene har røykgassrensing for å redusere utslippene til luften til et minimum. Overskuddsvarmen fra avfallsforbrenningen bruker vi til å produsere klimavennlig fjernvarme, som er en form for energigjenvinning.

Hva er et avfallsforbrenningsanlegg?

Avfallsforbrenningsanlegg er industrielle anlegg som benyttes til å brenne avfall ved høy temperatur under kontrollerte forhold. Disse anleggene tar imot og behandler forskjellige typer avfall, inkludert husholdningsavfall, industriavfall og spesialavfall.

Gjennom forbrenningsprosessen blir organisk materiale omdannet til aske og gasser, mens energi genereres. Det blir liggende igjen bunnaske og slagg i forbrenningsovnene etter avfallsforbrenningen. Fra bunnasken gjenvinnes det i dag betydelige mengder metaller, som det ellers ville vært svært vanskelig å gjenvinne uten avfallsforbrenning.

Avfallsforbrenningsanlegg med røykgassrensing, slik som våre anlegg på Klemetsrud og Haraldrud, har en redusert mengde utslipp til luften. Renseprosessen medfører at det oppstår restprodukter, som filterstøv og slam. I tillegg til slagg og bunnaske, er dette alt som er igjen av avfallet etter forbrenning.

Hva er forbrenningsavgift?

Forbrenningsavgift, eller CO2-avgift, er en avgift som pålegges virksomheter for å håndtere avfall ved bruk av forbrenning. Formålet med denne avgiften er i utgangspunktet å oppmuntre til reduksjon av avfallsmengder og fremme alternative metoder som gjenvinning og kompostering. Det er imidlertid avfallsaktørene som i størst grad belastes av forbrenningsavgiften, ikke de som produserer avfallet.

Avfallsforbrenningsavgiften i Norge økte kraftig fra 1. januar 2024. Dette har resultert i at flere norske avfallsaktører velger å kjøpe forbrenningstjenester i Sverige, noe som igjen fører til at norske forbrenningsaktører må selge sine tjenester til avfallsaktører i andre land som ikke har tilsvarende forbrenningsanlegg. Vi sender altså norsk avfall til utlandet, samtidig som andre land sender sitt avfall til Norge. Formålet med forbrenningsavgiften gir derfor ikke tiltenkt effekt slik den er i dag.