Radiator

Hva er en radiator?

Hva er en radiator?

En radiator er et sentralt element i et varmesystem som brukes til å overføre varme fra en varmekilde til luften i et rom. Den består vanligvis av en metallkonstruksjon med rør eller kanaler som varmt vann strømmer gjennom. Det varme vannet avgir varme til omgivelsene gjennom overflaten på radiatoren. Dette er det som kalles for vannbåren varme.

Hvordan fungerer en radiator?

  • Varmekilden: Varmekilden kan f.eks. være fjernvarmevann som varmer opp vannet i et lokalt vannbårent system. Dette vannet sirkulerer deretter gjennom et system av rørledninger.

  • Rørledninger: Vannet som er oppvarmet av varmekilden, strømmer gjennom rørledninger som er koblet til radiatoren. Disse rørene transporterer det varme vannet til radiatoren.

  • Radiatoren: Radiatoren er selve enheten som avgir varmen til rommet. Den er vanligvis laget av metall, for eksempel støpejern eller stål, som har god varmeledningsevne. Radiatoren har et indre kammer som er fylt med det varme vannet fra varmekilden.

  • Overflateareal: Radiatoren har et stort overflateareal, vanligvis i form av ribber eller finner, som bidrar til å øke overføringen av varme fra vannet til luften i rommet. Jo større overflatearealet er, desto mer varme kan overføres.

  • Konveksjon: Når det varme vannet strømmer gjennom radiatoren, varmes metallflaten opp. Den varme overflaten varmer deretter opp luften som strømmer forbi radiatoren. Denne oppvarmede luften stiger og forårsaker konveksjon, det vil si strømmer som transporterer varme, og dermed spres varmen i rommet.

  • Termostat og kontrollsystemer: Mange radiatorer er utstyrt med termostater som lar brukerne kontrollere temperaturen i rommet ved å justere vannstrømmen gjennom radiatoren. Moderne radiatorer kan også være koblet til et sentralt styresystem som regulerer temperaturen i hele bygningen.

Samlet sett fungerer en radiator ved å overføre varme fra et varmebærende medium, vanligvis vann, til luften i et rom gjennom konveksjon og varmeledning. Dette bidrar til å opprettholde en behagelig temperatur inne i bygningen.

Radiator og fjernvarme

Når varmekilden er fjernvarme, innebærer det at varmt vann fraktes i rør fra fjernvarmeanlegget, til det lokale, vannbårne anlegget i et bygg. Her varmes det lokale vannet opp ved hjelp av fjernvarmevannet, og fraktes deretter rundt til alle radiatorene i bygget, før det kommer tilbake til varmeveksleren hvor det varmes opp på nytt.