Karbonfangst

Hva er karbonfangst?

Hva er karbonfangst?

Karbonfangst er prosessen med å fange og separere karbondioksid (CO2) fra industrielle utslippskilder før det slippes ut i atmosfæren. Dette kan oppnås ved bruk av ulike teknologier. Etter fangst blir CO2-en vanligvis komprimert til væskeform for enklere transport og lagring. Les mer om karbonlagring her.

Karbonfangst og -lagring er en viktig del av innsatsen for å redusere klimagassutslipp og bekjempe klimaendringer ved å hindre store mengder CO2 i å slippe ut i atmosfæren.

Hvordan foregår karbonfangst?

I Hafslunds tilfelle kommer utslipp av CO2 fra avfallsforbrenning. Når vi skal fange CO2 fra denne prosessen, foregår det på denne måten:

  1. Røyken fra avfallsforbrenningen går gjennom et avansert rensesystem, og blir grundig renset før røykgassen ledes videre inn i karbonfangstanlegget.

  2. Røykgassen, som nå består av vanndamp og CO2, tas inn i karbonfangstanlegget hvor CO2 binder seg til et tilsatt organisk stoff kalt "aminer", selve fangstmiddelet.

  3. Aminløsningen varmes opp, og aminet slipper dermed CO2-molekylet. Aminene er i konstant sirkulasjon og blir gjenbrukt, mens CO2 ledes inn i tanker.

  4. I tankene komprimeres CO2-gassen til flytende væske.

  5. Flytende CO2 fraktes i utslippsfrie lastebiler til et mellomlager i havnen, før det fraktes med skip til trygg og permanent lagring av CO2 under havbunnen.

Se illustrasjon av prosessen her: Slik foregår karbonfangst.

Hvorfor er ikke karbonfangst tatt i bruk i større skala?

Karbonfangst er fortsatt ikke tatt i bruk i større skala hovedsakelig på grunn av høye kostnader og tekniske utfordringer, slik som:

  • Implementering av karbonfangstteknologi krever betydelige investeringer i infrastruktur og drift. For mange selskaper blir det for kostnadskrevende.

  • Tekniske aspekter som effektivitet, pålitelighet og langsiktig lagring av CO2 er fortsatt under utvikling og testing.

  • Politisk og økonomisk usikkerhet rundt karbonpriser og reguleringer kan hemme investeringer i karbonfangstprosjekter.

For å øke bruken i større skala, trenger karbonfangstteknologi ytterligere forskning, støtte fra myndigheter og etablering av insentiver for investorer.

Lyst til å lese mer om hvordan vi i Hafslund jobber med karbonfangst? Sjekk ut: “Karbonfangst og -lagring”.