Energikilder i Norge

Hvilke energikilder bruker vi i Norge?

Hvilke energikilder bruker vi i Norge?

I Norge er energimiksen variert og i stor grad fornybar. I denne artikkelen forklarer vi hvilke energikilder som er størst i Norge, og hvordan energimiksen i dag er sammensatt.

Hvilken energikilde er størst?

Vannkraft er den største energikilden i Norge, takket være våre mange elver og fosser. Vannkraften utgjør omtrent 90 prosent av den totale elektrisitetsproduksjonen i Norge.

I tillegg til vannkraft har Norge en økende satsing på vindkraft.

Energikilde for energigjenvinning

Vi benytter også fjernvarme, som er en viktig energikilde i tettbygde strøk. Fjernvarme er en form for energigjenvinning. I Hafslund produserer vi fjernvarme som benytter overskuddsvarme fra avfallsforbrenning, kloakk og datasenter. Dette brukes til å varme opp boliger, forretningsbygg, skoler, sykehus, museer og mer i Oslo. Fjernvarme er et bærekraftig energialternativ som sterkt bidrar til å avlaste strømnettet i norske byer.

Norges energimiks

Andre fornybare energikilder som brukes i Norge er solenergi, biomasse og geotermisk energi, altså varmeenergi som finnes under jordoverflaten. Fossil energi, altså olje og gass, utgjør i dag en liten del av energimiksen vår.

Samlet sett er Norges energimiks preget av en stor satsing på fornybar energi, spesielt vannkraft, med en økende interesse for vindkraft og fjernvarme, mens bruken av fossil energi gradvis reduseres.