Azure, Font
×

Om Hafslund Oslo Celsio

Sammen med Oslos befolkning produserer vi fornybar termisk energi som kommer hele byen vår til gode. Fra før eier og opererer vi både Norges største fjernvarmenett og Norges største avfallsforbrenningsanlegg. Nå satser vi også stort på områdekjøling. Og ikke minst på klimaløsningen som vil bidra til at Oslo når sine klimamål – karbonfangst!

Vi brenner for

fremtiden

Vi er Hafslund Oslo Celsio

Å redusere klimagassutslipp er et fellesprosjekt som krever tett samarbeid mellom innbyggerne, næringslivet, organisasjonslivet, staten og kommunen. Hafslund Oslo Celsios rolle i dette fellesprosjektet er å bruke lokal overskuddsenergi som ellers ville gått tapt, til å produsere fornybar, vannbåren fjernvarme og områdekjøling. Vi kaller det sirkulær energi.

Vi leverer 20 prosent av all oppvarming i Oslo. Gjennom vår virksomhet bidrar vi til å redusere klimagassutslipp og avlaste strømnettet. Ved å bruke fjernvarme til oppvarming, kan den frigjorte kapasiteten i strømnettet blant annet benyttes til å lade et økende antall elbiler.

Som navnet vårt tilsier, er hjemmemarkedet vårt Oslo, og sammen med Oslos innbyggere og næringsliv inngår vi i Oslos sirkulærøkonomi.

Landets største leverandør av fjernvarme

Vi er landets største leverandør av fjernvarme, og står i dag for 25 prosent av all fjernvarmen som blir produsert i Norge. For å produsere fjernvarme bruker vi lokal overskuddsenergi. Mesteparten er overskuddsvarme som dannes ved avfallsforbrenning, men vi henter også varme fra kloakken og fra datasentre. Varmen brukes til å varme opp fjernvarmevann, som fraktes ut til byens næringsliv og innbyggere gjennom 700 kilometer med fjernvarmenett. Hver dag leverer vi varmt tappevann og oppvarming til mer enn 200 000 mennesker som bor eller jobber i Stor-Oslo.

Satser stort på områdekjøling

Vi satser også stort på områdekjøling og jobber med å etablere egne kjølesentraler. Her vil vi produsere områdekjøling til kontor- og næringsbygg, blant annet ved å hente opp kaldt vann fra Oslofjorden og benytte store varmepumper. Som fjernvarme, er områdekjøling fornybar energi, som bidrar til å redusere utslipp og frigjøre kapasitet i strømnettet. I tillegg er områdekjøling arealeffektivt og frigjør arealer både på tak, inne i bygg og under bakken.

Skal realisere karbonfangst

Vi skal realisere karbonfangst. Om alt går etter planen, vil energigjenvinningsanlegget vårt på Klemetsrud, hvor vi har kapasitet til og brenne rundt 365 000 tonn rest- og næringsavfall fra inn- og utland hvert år, bli den første av sitt slag med fullskala karbonfangst. Klarer vi det, vil vi fange opp rundt 400 000 tonn CO₂ i året. Det vil være et stort og viktig bidrag til å nå Oslos ambisiøse klimamål. I tillegg vil teknologien kunne kopieres til tilsvarende anlegg over hele verden. Prosjektet igangsettes i 2022 og skal stå ferdig i 2026.

Fra avfall til grønn energi

Vi gjør også en annen og samfunnskritisk jobb for Stor-Oslo ved at vi sluttbehandler avfall som ikke kan eller bør gjenbrukes eller resirkuleres. I 2021 håndterte vi mer enn 365 000 tonn rest- og næringsavfall ved våre egne avfallsforbrenningsanlegg på Klemetsrud og Haraldrud. Overskuddsenergien fra avfallsforbrenningen er en viktig energikilde til vår fjernvarmeproduksjon.

Hafslund Oslo Celsio har 200 medarbeidere.

Selskapet eies 60 prosent av Hafslund, 20 prosent av Infranode og 20 prosent av HitecVision.

Hafslund er heleid av Oslo kommune.  

Dette gjør vi

Se hva vi holder på med, og hvorfor det er så viktig og bra for Oslo.


Fjernvarme
Som landets største leverandør, står vi for 25 prosent av all fjernvarmen som blir produsert i Norge.

Under byens overflate ligger 700 kilometer med rør, hvor 30 millioner liter vann er i konstant sirkulasjon. Hver dag forsyner fjernvarmenettet vårt rundt 5 000 bygg, hvor 200 000 mennesker bor eller jobber, med varmt tappevann og behagelig innetemperatur.

Vi leverer fjernvarme til både boliger og næringsbygg, i tillegg til en rekke offentlige og kommunale bygg, som sykehus, museer og skoler. De fleste boligene vi leverer til er sameier og borettslag, men i enkelte områder er det også eneboliger og rekkehus.

Fjernvarme har mange fordeler. Varmen produseres av lokal overskuddsenergi som ellers ville gått tapt. Ved å koble boliger eller bygg til fjernvarmenettet, og benytte fjernvarme som oppvarmingssystem, får man et stabilt og komfortabelt inneklima, samtidig som man bidrar til en mer miljøvennlig og bærekraftig by.

Når flere benytter fjernvarme til oppvarming, avlastes strømnettet, noe som kommer hele samfunnet til gode. Den ledige kapasiteten kan for eksempel brukes til økt elektrifisering av transportsektoren, eller utnyttes steder hvor det ikke finnes gode alternativ.

For å produsere fjernvarme bruker vi lokal overskuddsenergi. Mesteparten kommer fra forbrenning av avfall som ikke kan eller bør gjenvinnes, men vi henter også varme fra Oslos kloakk og fra datasentre. I tillegg benyttes elkjeler, flytende biodrivstoff og trepellets. Vi har som mål å ikke bruke fossile energikilder i en normal driftssituasjon.

Hafslund Oslo Celsio produserte i 2021 1,92 terawatttimer (TWh) fjernvarme tilsvarende rundt 20 prosent av Oslos oppvarmingsbehov. Vi har mål om å øke energiproduksjonen til 2,25 TWh innen 2025.
Les mer om fjernvarme
Områdekjøling
Områdekjøling er en viktig del av Oslos klimaløsning og et viktig satsningsområde for oss innenfor næringsmarkedet.

I dag forsyner vi kundene våre med kjøling via en samarbeidspartners kjølesentral. Vi jobber samtidig med å etablere egne kjølesentraler, og skal produsere områdekjøling blant annet ved å hente opp kaldt vann fra Oslofjorden og ved å benytte store varmepumper til å kjøle ned vann. Det kalde vannet vil bli ført i isolerte rør under bakken til kundesentraler i byggene som skal avkjøles. Kundesentralene er koblet til de interne kjølesystemene i byggene.

Foreløpig har vi utpekt tre næringsvekstområder i Oslo som våre viktigste markeder for områdekjøling: Sentrum (innenfor Ring 1, inkludert Filipstad), Skøyen og Ulven/Økern.

Områdekjøling har flere fordeler i tillegg til å være klimavennlig. På bygg som avkjøles med områdekjøling, kan takarealer frigjøres for tekniske installasjoner og i større grad benyttes til oppholdsområder og/eller håndtering av overvann. I tillegg “frigis” også mye innvendig areal i byggene.

Ved å satse på områdekjøling vil det ikke lenger være behov for at hvert bygg har sin egen kjøleproduksjon eller energibrønner. Dermed kan arealer under bakken frigjøres til annen infrastruktur, som for eksempel tunneler til kollektivtransport. Satsing på områdekjøling vil også bidra til at bruken av farlige HFK-gasser kan fases ut i Oslo i henhold til klimaplan for 2021-2030.

I kombinasjon er områdekjøling og fjernvarme en uslåelig klimaløsning for næringsbygg.
Det er den mest klimavennlige, bekvemme, kostnads- og arealeffektive energiløsningen og bidrar i tillegg til å redusere Oslos elektrisitetsbehov.
Les mer om områdekjøling
Ansvarlig avfallshåndtering
Vi gjør også en annen og samfunnskritisk jobb ved at vi sluttbehandler avfall som ikke kan eller bør gjenbrukes eller resirkuleres. I 2021 sluttbehandlet vi ca. 370 000 tonn rest- og næringsavfall.

Overskuddsvarmen fra avfallsforbrenningen bruker vi først og fremst til å produsere fjernvarme.
Les mer om avfallshåndtering
Karbonfangst (CCS)
Ved vårt avfallsforbrenningsanlegg på Klemetsrud sørger vi for trygg og miljøvennlig behandling av restavfall og næringsavfall som ikke kan eller bør gjenbrukes eller materialgjenvinnes.


Røykgassen som dannes ved avfallsforbrenningen blir renset for dioksiner, tungmetaller, NOx og SOx. Det som i dag kommer ut av de 80 meter høye pipene, er vanndamp og CO₂.


Vi har lenge jobbet for å få etablere et fullskala karbonfangstanlegg på Klemetsrud, og våren 2022 vedtok bystyret i Oslo at et slikt anlegg skal bygges. Byggearbeidene starter høsten 2022. Planen er å fange opptil 400 000 tonn CO₂ i året, noe som tilsvarer utslippet fra 200 000 biler.

Karbonfangstanlegget blir finansiert av staten, Oslo kommune, eierne våre (Hafslund Eco, Infranode, HitecVision) og oss selv. Prosjektet inngår i «Langskip», det norske demonstrasjonsprosjektet for CO₂-håndtering som omfatter fangst, transport og lagring av CO₂. 

Prosjektet er planlagt ferdig i 2026, og med det nye karbonfangstanlegget vil vi fange ca. 90 prosent av anleggets CO₂-utslipp.

Den fangede CO₂-gassen vil bli omdannet til væske og transportert med utslippsfrie lastebiler fra Klemetsrud til Kneppeskjæret på Sydhavna. Derfra vil den flytende CO₂-en bli transportert med skip til en ny mottaksterminal i Øygarden kommune. Videre vil CO₂-væsken bli pumpet via et rør til en brønnramme på havbunnen og injisert i en geologisk formasjon omtrent 2 600 meter under havbunnen for permanent lagring.

Karbonfangst på Klemetsrud vil ikke bare være et viktig bidrag til at Oslo kommune når sine ambisiøse klimamål om å redusere utslippene med 95 prosent innen 2030. Det er også et stort bidrag inn i den globale klimakampen. Anlegget vil bli det første av sitt slag, og teknologien vil kunne kopieres til tilsvarende anlegg over hele verden.
Les mer om karbonfangst

Vi er sertifisert i henhold til den internasjonale kvalitetsstandarden ISO 9001.

Vi skaper merverdi for kunder, eiere og andre interessenter ved å:

Utføre trygg og miljøvennlig behandling av restavfall

Produsere fornybar termisk og elektrisk energi

Levere fjernvarme og kjøling med god leveringssikkerhet til vår kunder

Utvikle nye, bærekraftige energiløsninger

Kvalitetspolicy

Vi sikrer kvalitet ved å:

Oppmuntre ansatte til å involvere seg for å oppnå kontinuerlig forbedring av våre arbeids- og produksjonsprosesser

Ha gode prosesser, systemer og verktøy på plass for å muliggjøre dette

Måle tilfredshet blant kunder og andre interessenter og sikre at forventningene deres blir ivaretatt på en god måte

Gjennomføre revisjoner både på egne anlegg og hos våre leverandører og avfallskunder

Ledige stillinger

Vi trenger din kompetanse for å skape et enda mer miljøvennlig og bærekraftig Oslo.

Nyheter

June 29 2022

Onsdag 29. juni signerte olje- og energiminister Terje Aasland støtteavtalen som sikrer realisering av karbonfangst på Hafslund Oslo Celsios (Celsio) avfallsforbrenningsanlegg på Klemetrud i Oslo. Signeringen markerer at den norske staten, Oslo kommune og Celsios eiere; Hafslund Eco, Infranode og HitecVision, nå realiserer verdens første anlegg som fanger CO2 fra avfallsforbrenning.

May 20 2022

Transaksjonen som gjør Hafslund Eco, Infranode og HitecVision til nye eiere av tidl. Fortum Oslo Varme, er nå gjennomført. I dag skifter selskapet navn til Hafslund Oslo Celsio.

Ingen aktuelle nyheter.

Hafslund Fiber - en del av oss

Gjennom vårt datterselskap Hafslund Fiber tilbyr vi mørk fiber i bedriftsmarkedet.

Har du spørsmål?

Kontakt oss for en uforpliktende prat.

© Hafslund Oslo Celsio 2022. ORGanisasjonsnummer 977296919.