Dette er Hafslund Celsio

Vi er Norges største leverandør av fjernvarme og Oslos viktigste energisparetiltak. Dette er oss.

Gruppebilde av alle ansatte i Hafslund Celsio.

Publisert:

Sist endret:

Dette er oss:

 • Vi er i overkant av 230 ansatte. Vi har hovedkontor på Skøyen i et flunkende nytt bygg med to deilige kantiner, og ikke minst har vi en god kantineordning med fast lønnstrekk.

 • Vi eier og drifter fjernvarmeanlegget/-systemet i Oslo og forsyner 6000 boligbygg og næringsbygg med fjernvarme.

 • Fjernvarmevannet varmes opp ved Oslos avfallsforbrenningsanlegg, samt ved våre 12 andre varmesentraler rundt i byen.

 • Vi har to avfallsforbrenningsanlegg: Ett på Klemetsrud og ett på Haraldrud. Her destruerer vi restavfall både fra Oslo og andre regioner og varmer opp fjernvarmevann.

 • Vi satser sterkt på fjernkjøling og planlegger å kunne tilby dette flere steder i byen innen få år.

 • Vi har satt i gang et stort prosjekt for å bygge et karbonfangstanlegg ved avfallsforbrenningsanlegget på Klemetsrud. Dette anlegget skal etter planen stå ferdig i 2027.

Vi er opptatt av:

 • Å levere bærekraftig oppvarming og varmt tappevann til kundene våre i Oslo.

 • Å gjøre Oslo til en grønnere by.

 • Å bidra til at Oslo når klimamålene sine.

 • Å nyttiggjøre oss av energi som ellers ville gått til spille (sirkulærenergi).

 • Å avlaste strømnettet og frigjøre verdifull strøm til elektrifisering av samfunnet og gjennomføring av det grønne skiftet.

Mann som jobber ved PC-en.To menn ute og legger rør i bakken.
Noen jobber på kontor, noen legger rør. I Celsio er vi mange ulike fag og yrkesgrupper samlet på ett sted.

Hva gjør vi i Hafslund Celsio?

 • Vi bruker lokal overskuddsenergi som ellers ville gått tapt, til å produsere fornybar, vannbåren fjernvarme og fjernkjøling.

 • Overskuddsenergien henter vi fra avfallsforbrenning, kloakken og datasentre.

 • Denne energien bruker vi til å varme opp 30 millioner liter vann som sendes ut til kundene våre, gjennom 700 kilometer med rør under bakken.

 • Vi er Norges største leverandør av fjernvarme og står for 28 prosent av energien som går til oppvarming i Oslo.

Hva er miljøgevinsten med arbeidet vi gjør?

Gjennom virksomheten vår bidrar vi til å redusere klimagassutslipp og avlaste strømnettet i Oslo:

 • Fjernvarme er utslippsfri energi, det er ganske enkelt varmt vann som brukes til å varme opp boliger og næringsbygg. Når fjernvarme brukes til oppvarming, frigjøres kapasitet i strømnettet som blant annet kan benyttes til å lade et økende antall elbiler.

 • Deponering av avfall gir tre til fire ganger så stort klimagassutslipp (metan) som avfallsforbrenning (CO2). Derfor er avfallsforbrenning et viktig miljø- og klimatiltak.

 • Avfallet vi forbrenner ved anlegget på Klemetsrud kommer hovedsakelig fra husholdninger og næringsliv i Oslo og andre norske kommuner. I vinterhalvåret sluttbehandler vi også noe utenlandsk avfall her. Slik bidrar vi til å redusere deponering av avfall og verdens klimagassutslipp, samtidig som energien utnyttes og frigjør verdifull elektrisitet.

 • Avfall fra andre land utgjorde i 2022 14 prosent av det totale volumet. Isolert sett øker selvsagt Oslos utslipp når vi forbrenner utenlandsk avfall, men samtidig fjernes det samme avfallsvolumet fra et deponi i Europa.

 • Vi har satt i gang et karbonfangstprosjekt (CCS) på avfallsforbrenningsanlegget vårt på Klemetsrud. Når prosjektet står ferdig, vil det redusere byens CO2-utslipp med 17 prosent, og være et svært viktig tiltak for at Oslo skal nå sine klimamål i 2030. Med dette anlegget vil vi få en karbonnegativ drift.

Hvilke verdier lever vi etter?

 • Åpen: Vi setter pris på ulikhet og mangfold, vi ønsker endringer velkommen, vi deler erfaring og kunnskap og vi bruker tid på å kommunisere og skape forståelse internt.

 • Ansvarlig: Vi forsøker alltid å bli bedre, vi holder det vi lover og verdsetter kvalitet og ærlighet. Internt har vi tydelige handlingsplaner, og fokus på ledertrening og medarbeiderutvikling.

 • Nyskapende: Vi er nysgjerrige, vi tør å utfordre og vi våger å feile.

Hvem er kundene våre?

 • Næringsvirksomheter, borettslag/sameier og private boligeiere. Til sammen varmer vi opp omtrent 400 000 mennesker i Oslo, hjemme eller på jobb.

Vi heter Hafslund Celsio fordi:

 • Vi er en del av Hafslund og bidrar til en verden i balanse med fornybar energi. Eierne våre er Hafslund (60 prosent), Infranode (20 prosent) og Hitecvision (20 prosent)​.

 • Celsio fordi navnet springer ut fra ordet celsius, altså temperatur. Kjernen i det vi driver med er tross alt å levere behagelig temperatur til boliger og næringsbygg i Oslo.

Dette satser vi på fremover:

 • Fjernkjøling – vi har som mål å levere fjernkjøling i tre områder i Oslo: Indre by/Filipstad, Ulven/Økern og Skøyen.

 • Karbonfangst – vi har en ambisjon om å etablere karbonfangstanlegg med kapasitet til å fange 400 000 tonn CO2 per år.