Azure, Font
×

Karbonfangst (CCS)

Avfallsforbrenningsanlegget på Klemetsrud i Oslo vil bli verdens første anlegg av sitt slag med fullskala karbonfangst. Med karbonfangstanlegget på plass vil vi fange inntil 400 000 tonn CO2 i året og bidra til oppnåelse av Oslos ambisiøse klimamål. Prosjektet vil gi store overføringsmuligheter til andre tilsvarende anlegg i Europa.

Hvorfor karbonfangst og lagring?

Karbonfangstprosjektet på Klemetsrud demonstrerer hvordan storbyer best kan håndtere avfall som ikke skal eller kan gjenbrukes eller resirkuleres, og samtidig oppnå ambisiøse klimamål.

Avfallsmengdene i verden øker og utgjør nå et stort klimaproblem. Å etablere karbonfangst på avfallsforbrenningsanlegg, vil bidra til å redusere klimautfordringene knyttet til avfall.  

Ved avfallsforbrenningsanlegget på Klemetsrud behandles både restavfall fra husholdninger og næringsavfall. Som en del av Norges prosjekt for fangst og lagring av CO2, Langskip, kan Klemetsrud bli et av de første anleggene i verden som fjerner betydelige mengder CO2 fra karbonsyklusen.

Hafslund Oslo Celsio vant
Næringslivets klimapris

Hafslund Oslo Celsio ble torsdag 24. november 2022 tildelt Næringslivets klimapris for sitt karbonfangstanlegg på Klemetsrud. Prisen ble delt ut under Zerokonferansen og er et samarbeid mellom NHO, NTNU og ZERO.

Les mer hos ZERO

Smile, Blue, Lighting, Entertainment, Sky

CCS

Carbon capture and storage = Karbonfangst og lagring

Font

Karbonfangst på Klemetsrud vil fange inntil
400 000 tonn CO2 per år

Det tilsvarer utslippet til rundt 200 000 fossile biler

Font, Line

Karbonfangstprosjektet i Oslo kan kopieres til nesten 500 liknende anlegg i Europa

Oslo vil demonstrere hvordan byer kan gå fra deponier til ansvarlig avfallshåndtering med karbonfangst, og hvordan karbonfangst kan etableres på anlegg som allerede har god rensing av utslipp til luft

Vil redusere Oslos utslipp av klimagasser med 17%

Karbonfangst er avgjørende for å nå Oslos ambisiøse klimamål

Vil fange inntil 400 000 tonn CO2 per år og gi negative utslipp

Karbonfangstanlegget på Klemetsrud avfallsforbrenningsanlegg vil fange inntil 400 000 tonn CO2 per år. Det vil redusere byens utslipp med 17 prosent. Det gjør karbonfangst avgjørende for at Oslo skal nå sine ambisiøse klimamål.

Cirka 50 prosent av avfallet som blir håndtert i anlegget på Klemetsrud, er biogent. Det betyr at når vi fanger CO2-en fra dette avfallet, blir CO2 tatt ut av atmosfæren. Dette er også kjent som Bio-CCS eller BECCS, noe både EU-kommisjonen, FN og det internasjonale energibyrået understreker er av største betydning for å nå verdens klimamål.

Modellscenarioer viser at for å begrense den globale oppvarmingen til 1,5 grader celsius eller to grader celsius, er vi avhengige av store mengder «negative utslipp» som oppnås ved å fjerne CO2 fra atmosfæren.

Kan kopieres til 500 liknende anlegg i Europa

Når karbonfangstprosjektet vårt blir realisert, får vi et topp moderne anlegg som tilbyr ansvarlig avfallshåndtering med negative utslipp, og som vil være et modellanlegg for europeiske byer som skal redusere utslipp og løse avfallsproblemene sine.

5 500 timer med pilottesting på Klemetsrud-anleggets røykgass, har vist at vi har oppnådd en fangsteffektivitet på opptil 95 prosent. Shell, vår teknologileverandør, har god erfaring med fullskala karbonfangst i Canada.

Tidslinje for karbonfangstprosjektet på Klemetsrud

Som en del av Oslo kommunes klimasatsning ble det i 2015 igangsatt et forskningsbasert prosjekt for å fange CO2 i røykgassen på det den gang kommunale avfallsforbrenningsanlegget.

I 2019 ble det gjennomført en ny pilot på karbonfangst fra røykgassen på energigjenvinningsanlegget. Resultatene viste en såkalt "fangstgrad" på mellom 90 og 99 prosent, med en stabil fangst på 95 prosent.

1. september 2020 lanserte den norske regjeringen sitt fullskala karbonfangstprosjekt (CCS), og kalte det «Langskip» (inspirert av vikingenes karakteristiske skip). Prosjektet består av en fullstendig CCS-verdikjede, fra fangst av karbonet, til transport og lagring under havbunnen, og inkluderer flere industrielle aktører. Selskapet mottok et betinget tilbud på 3 milliarder kroner, forutsatt at prosjektet sikrer tilstrekkelig egenfinansiering av de resterende 3,8 milliarder, gjennom EU og/eller andre kilder.

Karbonfangstprosjektet inngår i «Langskip», det norske demonstrasjonsprosjektet for CO₂-håndtering som omfatter fangst, transport og lagring av CO₂.

I 2021 søker Oslos største klimaprosjekt EUs innovasjonsfond om støtte for realisering av karbonfangstprosjektet. Søknaden når ikke opp i sterk konkurranse med 311 opprinnelige søknader.

12. mai 2022 foreslo regjeringen en finansieringsløsning i revidert nasjonalbudsjett som legger til rette for etableringen av fangstanlegget på Klemetsrud.

19. mai 2022 fullføres transaksjonen der aksjekjøpsavtalen signert 22. mars.

Tidligere Fortum Oslo Varme blir til Hafslund Oslo Celsio.

De nye eierne er: Hafslund (60%), Hitecvision (20%) og Infranode (20%)

De nye eierne er en kapitalsterk gruppe med tung erfaring innen energi, infrastruktur og teknologiutvikling. Gjennom selskapets nye eiere blir det sterkere knyttet til Oslo kommune utviklingen av byens egne energysystemer.

28. juni 2022 styret i Celsio den endelige investeringsbeslutningen for realisering av karbonfangstprosjektet på Klemetsrud i Oslo. 

29. juni 2022 signerte Olje- og energiminister Terje Aasland støtteavtalen som sikrer realisering av karbonfangst på avfallsforbrenningsanlegg på Klemetsrud.

Signeringen markerer at den norske staten, Oslo kommune og Celsios eiere nå realiserer verdens første fullskala anlegg som fanger og lagrer CO2 fra avfallsforbrenning.

Totalkostnaden for realisering av karbonfangstanlegget er i støtteavtalen satt til NOK 9,1 milliarder.

- Gjennom støtteavtalen bidrar den norske staten med NOK 3,08 mrd. over ti år.

- Dette inkluderer støtte til drift, men er ikke inkludert transport og lagring hos Northern Lights.

- Oslo kommune investerer direkte, gjennom preferanseaksjer i Hafslund Oslo Celsio, NOK 2,1 mrd. - Celsio investerer selv NOK 3,92 mrd.

Anleggsarbeidet startet i august 2022. Første sprenging ble gjennomført 24. august.

Hvorfor energigjenvinning med CCS?

Det blir produsert 2,2 milliarder tonn avfall hvert år, og det er forventet at dette dobles innen 2025.

Bare husholdningsavfall alene står for 5% av globale CO2-utslipp.

Avfallsforbrenning reduserer utslippene med 75%, sammenliknet med utslippet fra avfallsdeponier. Med CCS kan man fjerne de siste 25%, og til og med bli karbonnegativ.

Verden må gå fra bruk av deponier til sortering, råvaregjenvinning og energigjenvinning av restavfall som ikke kan eller bør resirkuleres.

Bare i EU deponeres det omtrent 100 millioner tonn avfall årlig. Hvis dette blir håndtert med energigjenvinning og CCS, kan Europa redusere CO2-utslippet med 90 millioner tonn per år.

Selv med EUs økte mål for materialgjenvinning og reduksjon av deponier, vil de fortsatt mangle energigjenvinningskapasitet på minst 40 millioner tonn, eller 100 Hafslund Oslo Celsio-anlegg.

Energigjenvinning er et nødvendig supplement til sortering og gjenvinning. Å håndtere avfall som må tas ut av syklusen, spiller en viktig rolle i sirkulærøkonomien, og sikrer at vi resirkulerer energien fra dette avfallet på en bærekraftig måte.

Kontakt oss

Einar Hübert

hafslund oslo celsio / project manager CCS OSLO

Truls Jemtland

hafslund oslo celsio / Communications manager

Jannicke Gerner Bjerkås

hafslund oslo celsio / Director CCS and Carbon markets

Markus Hole

hafslund oslo celsio / Public Affairs manager

© Hafslund Oslo Celsio 2022. ORGanisasjonsnummer 977296919.