Fremtidens energisystem på Filipstad

I en Enovastøttet energikonseptstudie for å finne det beste energi- og klimakonsept for Filipstad-området, foreslår Hafslund Oslo Celsio en løsning med en felles energisentral med sjøvannspumpe og eksport av både varme og kjøling til Oslo by.

Oslofjorden med turområde i forkant.

Publisert:

Sist endret:

Filipstadområdet i Oslo er planlagt å utvikles til et attraktivt byområde gjennom Fjordbyplanen. Dette inkluderer en betydelig økning av bygningsareal og en nullvisjon for energibruk.

Energikonseptstudien er utført i samarbeid med Elvia, Klimaetaten, Eiendoms- og byfornyelsesetaten og grunneierne; Oslo Havn/HAV Eiendom og Bane NOR Eiendom. Multiconsult har vært innleid som utførende rådgiver for å lede arbeidet og bistå med kompetanse og simuleringsverktøy.

- Konklusjonen fra studien er at beste løsning, vurdert ut fra klimafotavtrykk, gjennomførbarhet og avlastning på kraftnettet, er etablering av en felles energisentral med varmepumpe som bruker sjøen som kilde, og sikrer stor grad av frikjøling, og som eksporterer varme og kjøling fra Filipstad til resten av indre by. Dette vil bidra til betydelig effektavlastning for Oslo by, sier Iren Aanonsen, senior forretningsutvikler i Celsio.

Hovedelementer fra energikonseptstudien:

  • Filipstad-områdets utvikling: Områdeplan for Filipstad er vedtatt og vil medføre en fullstendig transformering av hele området.

  • Bygningsareal og energikrav: Det er planlagt å bygge opptil 462 000 m² BRA i området

  • Bærekraftige energiløsninger: Utredningen fokuserer på å planlegge effektive og bærekraftige energiløsninger tidlig i utviklingen av området.

  • Nullvisjon for energibruk: Filipstad skal utvikles med en nullvisjon for energibruk og bygningsintegrert energiproduksjon.

  • Vurderingskriterier: De ulike energikonseptene vurderes basert på klimafotavtrykk, gjennomførbarhet, og elektrisk effektreduksjon.

  • Fem energikonsepter: Fem hovedkonsepter er vurdert, inkludert referansekonsept med fjernvarme og lokale kjølemaskiner, sjøvannsvarmepumpe, absorbsjonskjøling, "energi-ring," og eksport av kjøling og varme.

  • Klimafotavtrykk varierer: Klimafotavtrykket varierer avhengig av beregningsmetodikk og tekniske løsninger. Flere metoder er brukt for å vise konsekvenser ved ulik beregningsmetodikk.

  • Effektreduksjon utenfor området: Eksportkonseptene gir betydelig effektreduksjon utenfor Filipstad.

  • Anbefalt energikonsept: En felles energisentral med lokal sjøvannsvarmepumpe anbefales som det beste energikonseptet, med lavt klimafotavtrykk og potensial for inntekter fra eksport av varme og kjøling.

Viktige anbefalinger

Energikonseptstudien gir viktige anbefalinger for videre arbeid med implementering av energikonseptet, krav til temperaturnivåer i bygg, fokus på lavt energibehov i byggdesign, utforsking av fleksible laster, og optimalisering av løsninger for oppvarming, samt solkraftproduksjon. Regulatoriske rammebetingelser må fastsettes tidlig som sikrer at helheten for energisystemet kan bli realisert.

Vil du vite mer om energikonseptstudien?