Fjernvarme reduserer Oslos utslipp

Et viktig prinsipp med fjernvarme er å benytte lokale energikilder og spillvarme som ellers ville gått tapt. Her finner du en oversikt over energikildene vi benytter for å lage fjernvarme.

1. Spillvarme fra avfallsforbrenning

En vesentlig del av vår fjernvarme blir produsert med utgangspunkt i spillvarme fra forbrenning av avfall som ikke kan eller bør gå til materialgjenvinning.

Avfallet omfatter blant annet restavfall fra husholdninger, forbehandlet næringsavfall, smittefarlig avfall fra sykehus, konfidensielle papirer, offentlige beslag og annet avfall som krever sikker destruksjon.

2. Varme fra Oslos kloakk

Vi henter også en betydelig del av grunnlasten i fjernvarmesystemet fra Oslos avløpssystem. Det er snakk om svært store varmepumper som går med jevn last hele året.

3. Datasenter

Serverne i et datasenter produserer store mengder varme. Vi bruker varmen som ellers ville gått til spille, til å produsere fjernvarme.

Ved Ulven energisentral produserer vi 5 MW tilgjengelig effekt basert på overskuddsenergi hentet med varmepumper fra et datasenter eid av STACK. Dette er det første datasenteret som er tilknyttet fjernvarmenettet i Oslo. Energisentralen vår leverer kjøling til STACK, henter ut overskuddsenergi, og leverer varme tilsvarende årsforbruket til 5000 typiske Oslo-leiligheter.

4. El-kjeler

Vi har flere store elektriske kjeler knyttet til fjernvarmenettet. Dette er kjeler som kan kobles ut på kort varsel hvis det for eksempel blir en anstrengt situasjon i kraftnettet. Kjelene utgjør derfor en viktig fleksibilitetsressurs i kraftsystemet. Samtidig bidrar de til en høyere utnyttelsesgrad av kraftnettet og dermed til en lavere nettleie for alle.

Mange av de nye, fornybare energikildene, slik som for eksempel vind og sol, er uregulerbare, noe som betyr at prisen på disse vil kunne svinge veldig mye. I perioder kan prisene falle ned mot eller under null. I perioder med lave strømpriser, vil det derfor være positivt for systemet å kunne bruke el-kjeler

5. Trepellets

I anlegget vårt på Haraldrud benytter vi fornybare trepellets i en stor trepulverkjel for å produsere varme. Vi benytter kun pellets fra miljøsertifisert skogbruk.

6. Flytende biobrensler

Som spisslast benytter vi primært ulike former for biooljer og biodiesel. Vi tilstreber å bruke allerede brukte, gjenbrukte eller prosesserte oljer som tilfredsstiller EUs bærekraftkriterier, og som ikke inneholder palmeolje.

7. LNG (flytende naturgass)

LNG (flytende naturgass) benytter vi kun som spisslast i mindre mengder og over kortere perioder. Planen er at LNG på sikt skal erstattes av andre alternativer, og vi jobber nå med en mulighetsstudie som også inkluderer beredskapshensyn.

8. Fossil fyringsolje

Vi har så godt som faset ut fossil fyringsolje og bruker det kun i beredskapssituasjoner.

Har du spørsmål om fjernvarme?

Ta kontakt med en av våre rådgivere, eller snakk med kundeservice.