Azure, Font
×

Miljøarbeidet vårt

Vi utgjør et nødvendig ledd i den sirkulære økonomien og gjør en viktig jobb for at Oslo skal nå sine ambisiøse miljø- og klimamål. Her kan du lese om vårt miljøarbeid.

EPD

Celsio har som et av de første fjernvarmeselskapene i landet, utarbeidet en EPD – en miljøvaredeklarasjon - for våre fjernvarmeleveranser i Oslo, og for det kommende områdekjølingstilbudet på Økern og Ulven. EPD står for Environmental Product Declaration og er et dokument som på en kortfattet, internasjonalt standardisert og objektiv måte, oppsummerer miljøprofilen til en levert kWh. En EPD er verifisert av et uavhengig, akkreditert organ.

Celsios EPDer er utarbeidet på grunnlag av livsløpsanalyser (LCA) i henhold til den internasjonale standarden ISO 14040-14044, og viser våre miljø- og klimabelastninger per leverte kWh, inkludert både prosessering og transport av brensler, bygging av varmesentraler og alt rørnett, samt alle utslipp under drift.

Her kan du laste ned Celsios EPDer for hhv. fjernvarme og fremtidig områdekjøling på Økern og Ulven.

Vi utnytter allerede overskuddsvarme fra byens avfallsforbrenningsanlegg, kloakksystem og datasenter og produserer fjernvarme. Dermed reduserer vi utslipp av klimagasser og lokal forurensning og avlaster energisystemet.

Nå er planene å bygge et høyteknologisk karbonfangstanlegg på vårt største avfallsforbrenningsanlegg på Klemetsrud.

Oslo kommunes mål er å redusere klimagassutslipp med 65% innen 2025 og med 95% innen 2030 (sammenlignet med 2009-nivå).

Nytt høyteknologisk karbonfangstanlegg

Ansvarlig og troverdig
Vi er avhengig av at interessentene har tillit til oss, og skal alltid opptre ansvarlig og være en troverdig samfunnsaktør.

Vi skal ha et sterkt klima- og miljøfokus som en naturlig del av vårt samfunnsansvar.

Samfunnsansvaret er integrert i hele verdikjeden, inkludert våre innkjøp og investeringer.
Ledende aktør
Vi skal være en ledende aktør innen avfallsforbrenning og innen produksjon, distribusjon og salg av fornybar og klimanøytral termisk energi og kraft.

Vi skal jobbe for å terminere bruken av fossile energikilder, og sikre at våre produkter reduserer miljøbelastningen til våre kunder.

Vi skal vektlegge investeringer i bærekraftig innovasjon og nye miljøvennlige energiløsninger.
Redusere påvirkning på ytre miljø
Vi skal arbeide kontinuerlig for å redusere vår negative påvirkning på klima og miljø. Vi skal forebygge forurensning og tilstrebe en høy ressursutnyttelse.

Våre avfallsforbrenningsanlegg skal drives med svært lave utslipp og skal utgjøre en naturlig del av den sirkulære økonomien.

I tillegg til å tilfredsstille lovgitte og egne krav, skal vi ha en åpen og direkte kommunikasjon med våre interessenter.

Vår miljøpolicy

Vi jobber kontinuerlig for å redusere påvirkning på det ytre miljø, forebygge forurensinger og tilstrebe en høy ressursutnyttelse.

Vi arbeider kontinuerlig for å bedre vår miljøprestasjon. Effektiv miljøstyring er derfor en naturlig del av vårt samfunnsansvar. Selskapet er miljøsertifisert i henhold til ISO 14001.

For å kontrollere selskapets miljøpåvirkning, benytter vi en rekke måle-, overvåkings- og rapporteringssystemer. For eksempel måler vi utslippene til luft fra avfallsforbrenningsanleggene 24 timer i døgnet. Overskrider vi grenseverdiene, iverksetter vi tiltak umiddelbart.

Miljøstyring

Miljødirektoratets nettside blir det publisert beregninger av hvor mye utslipp til luft og vann og avfall som blir generert fra ulike samfunnssektorer. De inkluderer årlige utslipp fra virksomheter med rapporteringsplikt til Miljødirektoratet, som oss i Hafslund Oslo Celsio.

Slik jobber vi MEd miljøstyring  

En viktig fordel med fjernvarme er at lokale energikilder og overskuddsenergi som ellers ville gått tapt blir utnyttet i produksjonen!

Fjernvarme reduserer

Oslos utslipp

Les mer om våre uslipp på

Jon Iver Bakken

hafslund oslo celsio / leder for bærekraft og ytre miljø

Kontakt oss

© Hafslund Oslo Celsio 2022. ORGanisasjonsnummer 977296919.