Azure, Font
×

Nøkkeltall for miljø og klima 2021

Her finner du nøkkeltall for avfallsforbrenning og produksjon av fjernvarme.

Avfallsforbrenning

Hafslund Oslo Celsio har to avfallsforbrenningsanlegg. Det største er energigjenvinningsanlegget på Klemetsrud, som har drift i alle årets timer.

LCA-beregningsmetoden

I LCA-metodene er det benyttet følgende utslippsfaktorer (CO2-ekv. per kWh tilført/innfyrt). Verdiene er bl.a. hentet fra Miljøfaktahåndboken til IVL og rapport fra Norsk Energi.

Spillvarme fra avfallsforbrenning: 11 g/kWh (kun Metode 3)

Pellets: 13 g/kWh

Bioolje/biodiesel: 4 g/kWh (sertifisert)

Elektrisitet: 18 g/kWh

LNG: 242 g/kWh

Fyringsolje: 286 g/kWh

Produksjon av fjernvarme

Tabellen viser utslipp av CO2 fra produksjon av fjernvarme på tre ulike måter:

Metode 1

Etter Kyoto-protokollens prinsipper og slik det rapporteres til bl.a. norsk, offisiell statistikk.

Metode 2

Denne LCA-metoden er foreløpig den offisielle bransjestandarden. En livsløpsmetode (LCA) der man også har tatt med oppstrømsutslipp i verdikjeden for ulike energialternativer i fjernvarmen. For trepellets har man f.eks. inkludert utslipp for skogbruk, transport, prosessering og liknende. For spillvarme fra avfallsforbrenning er det her benyttet prinsippene i NS 3720, samt fra det internasjonale miljøvaredeklarasjonssystemet EPD. Begge disse allokerer forbrenningsutslippene fra avfallsbehandlingen til «waste generator», altså aktørene som forårsaker at avfall forbrennes og ikke materialgjenvinnes (forurenser betaler prinsippet).

Last ned Klimaregnskap for fjernvarme 2020 (pdf)

Metode 3

Som metode 2, men der man for spillvarmen fra avfallsforbrenning i tillegg har gjort et estimat på verdien på iboende utslipp knyttet til nødvendig utstyr for å utnytte denne ressursen, altså varmevekslere, etablering av rørtraseer osv.. Dette er iht. Prinsippene i NS 3720 og de grunnleggende allokeringsregler i det internasjonale miljøvaredeklarasjonssystemet. FOV har også konkrete planer om å utarbeide miljøvaredeklarasjoner for hhv. fjernvarme og områdekjøling i Oslo.


Parameter / anlegg

Klemetsrud

Haraldrud

Sum

Forbrent avfallsmengde (tonn)

313 767

50 404

364171

Innfyrt fossilt støttebrensel (GWh)

8,1

0

8,1

Innfyrt fornybart støttebrensel (GWh)

0

1.0

1.0

Fossilt CO2-utslipp (tonn)

174 714

27 722

202 436

El-produksjom turbin (GWh)

138,1


138,1

Levert spillvarme til fjernvarmenett (GWh)

735,9

176,1

912

NOx-utslipp (tonn)

127,7

76,2

203,9

Utslippstillatelser og øvrige verdier for utslipp til luft og vann fra våre to avfallsforbrenningsanlegg finnes her:


Parameter

GWh
innfyrt/tilført

LCA-metode 1: Offisiell      statistikk (tonn): CO2-ekv.

LCA-metode 2     (tonn): CO2-ekv  

LCA-metode 3     (tonn): CO2-ekv

NOx (tonn)

Spillvarme fra avfalls-forbrenning, inkl. 3. parts leveranse fra EGE

1099

0

0

12 089


El. til varmepumper kloakk

44,4

0

799

799


Varme fra kloakk

77,5

0

0

0


El-kjeler, utkoblbare

410,1

0

7381

7381


El. til utstyr

45,6

0

821

821


Pellets

195

0

2535

2535

64,2

Bioolje / biodiesel

94,6

0

378

378

32,7

LNG

29,6

5947

7127

7127

5

Fyringsolje

0,2

65

70

70

0,3

Lekkasje kjøle-medium varme-pumper


272

272

272


Sum

1950

6283

19384

31472

102,2

For våre kunder gir det mest mening å vise CO2-utslipp per kWh som er levert (solgt). Da justerer man for alle energitap i både produksjon og distribusjon av fjernvarmen, og viser det reelle utslippet per kWh forbrukt hos sluttkunden.

CO2-utslipp iht. offiisiell statistikk: 4 gram/kWh

CO2-utslipp iht. LCA-metode 2: 11 gram

CO2-utslipp iht. LCA-metode 3: 18 gram

NOx-utslipp: 0,059 g/kWh

Historiske utslippsdata

Slope, Rectangle, Plot, Font, Line
Rectangle, Slope, Plot, Line, Font
Rectangle, Slope, Font, Line, Plot

© Hafslund Oslo Celsio 2022. ORGanisasjonsnummer 977296919.