Azure, Font
×

Nøkkeltall for miljø og klima 2022

Her finner du sentrale nøkkeltall for avfallsforbrenning og produksjon av fjernvarme.

Avfallsforbrenning

Hafslund Oslo Celsio har to avfallsforbrenningsanlegg. Det største ligger på Klemetsrud og har døgnkontinuerlig drift hele året. Det andre ligger på Haraldrud og behandler forbehandlet næringsavfall.

I tillegg utnytter Celsio overskuddsvarmen fra kommunens forbrenningsanlegg på Haraldrud til fjernvarmeformål.

Produksjon av fjernvarme

Tabellen under viser energikilder i 2022, samt utslipp av NOx fra vår bruk av brensler. Det er de ulike energikildene her som danner utgangspunkt for fjernvarmens klimagassutslipp.

Parameter / Anlegg

Klemetsrud

Haraldrud

Sum

Forbrent avfallsmengde (tonn)

319.297

36.389

355.686

Innfyrt fossilt støttebrensel (GWh)

7,7

0

7,7

Innfyrt fornybart støttebrensel (GWh)

0

1

1

Fossilt CO2-utslipp (tonn)

177.770

(inkludert støttebrensel)

20.007

197.777

El-produksjon turbin (GWh)

137

0

137

Levert spillvarme til fjernvarmenett (GWh)

689

139

828

NOx-utslipp (tonn)

144

61

205

Parameter

GWh innfyrt/utnyttet

Andel (%)

NOx-utslipp

(tonn)

Overskuddsvarme fra forbrenning av utsortert restavfall,

inkl. spillvarme fra REG

1016,3

55,3 %

Utkoblbare el-kjeler

228,7

12,5 %

Omgivelsesvarme til varmepumper (kloakk, datasenter, vannrensing)

141,3

7,7 %

Elektrisitet til varmepumper

60,3

3,3 %

Trepellets

208,8

11,4 %

72,5

Bioolje og biodiesel

153,2

8,3 %

52,3

LNG

26,7

1,5 %

4,79

Fossil fyringsolje

1,3

0,1 %

0,45

SUM

1836,8

100 %

130

Her beregnes utslipp hovedsakelig etter Kyoto-protokollens prinsipper og slik det rapporteres til blant annet norsk, offisiell statistikk.

Her er det vår begrensede bruk av LNG som bidrar (201 gram/kWh), samt noe tap av varmepumpemedium.

For 2022 ble utslippene beregnet til 4 gram CO/kWh levert til kunde.

Metode 1

CO2 fra produksjon og bruk av fjernvarme er beregnet på to ulike måter:

I 2022 utarbeidet Celsio en miljøvaredeklarasjon (EPD) for leveranse av fjernvarme til kundene. En EPD er et dokument som oppsummerer den totale klima- og miljøprofilen til en kWh (eller andre produkter) på en standardisert og objektiv måte, og brukes både i norsk og internasjonal sammenheng. Om du som fjernvarmekunde ønsker å vite den totale miljøbelastningen per kWh du kjøper, er dette den beste måten å gjøre det på per i dag.

En EPD lages på grunnlag av en livsløpsanalyse (LCA) etter den internasjonale standarden ISO 14040-14044. Dette sikrer at miljøinformasjon innen samme produktkategori lar seg sammenlikne fra produkt til produkt, uavhengig av region eller land.

Hensikten er at kunden skal kunne sammenligne miljøprofil og foreta en vurdering og et valg basert på miljødeklarasjonen, som også er verifisert av en uavhengig tredjepart.

EPD for fjernvarme inkluderer blant annet alle direkte og indirekte utslipp fra bygging av all infrastruktur og produksjonsanlegg, prosessering og transport og bruk av brensler etc. Energimiksen som er lagt til grunn er snittet av årene 2017 til 2021.

Alle utslipp knyttet til utstyr for å utnytte overskuddsvarmen fra avfallsforbrenning inngår i grunnlaget, mens selve utslippene fra behandling av restavfallet allokeres avfallssystemet/avfallsprodusenten (der avfall oppstår).

De fossile utslippene i EPD-en er beregnet til 11,7 gram CO2ekv per levert kWh. Alle utslippsfaktorer er hentet fra Ecoinvent. EPD for fjernvarme i Oslo og kommende områdekjøling på Økern/Ulven kan du laste ned her.

Celsio har også fått regnet ut utslippet etter samme metode som ble brukt for å lage EPD, men da kun basert på energimiksen for 2022. For 2022 er utslippene beregnet til 15,7 gram per levert kWh. Årsaken til at det er noe høyere enn i EPD er noe økt bruk av biobrensel som medfører høyere oppstrøms utslipp.

Fra og med 2022 vil denne metoden erstatte våre tidligere beregningsmåter basert på LCA-analyser, blant annet basert på Norsk Fjernvarme sin klimaregnskapsmetodikk. Forskjellene i resultat er dog svært små. Den gamle metode 2 ville gitt en 2022-verdi på 10 gram, mens den tidligere Metode 3 ville gitt 17 gram.

Metode 2 – LCA-analyse i henhold til det internasjonale EPD-regelverket

© Hafslund Oslo Celsio 2022. ORGanisasjonsnummer 977296919.