Azure, Font
×

Fjernvarme reduserer Oslos utslipp

Et viktig prinsipp med fjernvarme er å benytte lokale energikilder og spillvarmeressurser som ellers ville gått tapt.

Store utviklingmuligheter

Gjennom fjernvarmenettet kan vi hente varmeressurser der de finnes og flytte varmen dit det er behov for den. For eksempel fra byens kloakk eller et datasenter, og hjem til deg. På den måten fungerer byens fjernvarmesystem som et slags lokalt «ressursnav», der også mulighetene fremover er svært store.

Reduserer bruk av elektrisitet

Ved å utnytte lavverdige energikilder til å produsere fjernvarme, bidrar vi til at bruken av høyverdige energikilder som elektrisitet reduseres. Samtidig er vi med på å avlaste både kraftnettet og kraftsystemet  i høylastperioder. Dette gjør det enklere og rimeligere å elektrifisere for eksempel transportsektoren.

Fornybar og karbonnøytral varmeteknologi

Vi har som mål at vi under normale driftsforhold ikke skal benytte fossile energikilder (olje og LNG). De senere årene har vi investert kraftig i fornybar varmeteknologi, blant annet bioolje- og pelletsfyrte kjeler.

I 2021 benyttet vi ikke fossil fyringsolje. Andelen LNG var på 1,5 prosent. Dette er samme andel som snittet de siste fem årene. Vi ser nå på for eksempel muligheten for å erstatte LNG med flytende biogass (LBG), eventuelt med godkjente sertifikatordninger. Vi er kvotepliktig i EUs kvotesystem ETS.

Spillvarme fra avfallsforbrenning

En vesentlig del av vår fjernvarme blir produsert med utgangspunkt i spillvarme fra forbrenning av avfall som ikke kan eller bør gå til materialgjenvinning. Avfallet omfatter blant annet restavfall fra husholdninger, forbehandlet næringsavfall, smittefarlig avfall fra sykehus, konfidensielle papirer, offentlige beslag og annet avfall som krever sikker destruksjon.  

Varme fra Oslos kloakk

Vi henter også en betydelig del av grunnlasten i fjernvarmesystemet fra Oslos avløpssystem. Det er snakk om svært store varmepumper som går med jevn last hele året.

El-kjeler

Vi har flere store elektriske kjeler knyttet til fjernvarmenettet. Dette er kjeler som kan kobles ut på kort varsel hvis det for eksempel blir en anstrengt situasjon i kraftnettet. Kjelene utgjør derfor en viktig fleksibilitetsressurs i kraftsystemet. Samtidig bidrar de til en høyere utnyttelsesgrad av kraftnettet og dermed til en lavere nettleie for alle.

Mange av de nye, fornybare energikildene, slik som for eksempel vind og sol, er uregulerbare, noe som betyr at prisen på disse vil kunne svinge veldig mye. I perioder kan prisene falle ned mot eller under null. I perioder med lave strømpriser, vil det derfor være positivt for systemet å kunne bruke el-kjeler

Trepellets

I anlegget vårt på Haraldrud benytter vi fornybare trepellets i en stor trepulverkjel for å produsere varme. Vi benytter kun pellets fra miljøsertifisert skogbruk.

Flytende biobrensler

Som spisslast benytter vi primært ulike former for biooljer og biodiesel. Vi tilstreber å bruke allerede brukte, gjenbrukte eller prosesserte oljer som tilfredsstiller EUs bærekraftkriterier, og som ikke inneholder palmeolje.

LNG (flytende naturgass)

LNG (flytende naturgass) benytter vi kun som spisslast i mindre mengder og over kortere perioder. Planen er at LNG på sikt skal erstattes av andre alternativer, og vi jobber nå med en mulighetsstudie som også inkluderer beredskapshensyn.

Fossil fyringsolje

Vi har så godt som faset ut fossil fyringsolje og bruker det kun i beredskapssituasjoner.

Font

Innsatsfaktorer fjernvarme

Energimiks

Alle norske fjernvarmeselskaper rapporterer til Statistisk Sentralbyrå (SSB) om hva slags energiprodukter de har brukt til å produsere fjernvarme hvert år. Norsk Fjernvarmes tjeneste fjernkontrollen.no viser lokale energimikser i en klikkbar, grafisk presentasjon. Grunnlaget er SSBs fjernvarmestatistikk.
Våre utslippstall er basert på innfyrte energimengder, mens verdiene i fjernkontrollen.no er basert på produserte energimengder. Forskjellene har ingen praktisk betydning.

Se lokale energimikser på

Jon Iver Bakken

hafslund oslo celsio / leder for bærekraft og ytre miljø

Kontakt oss

© Hafslund Oslo Celsio 2022. ORGanisasjonsnummer 977296919.