Azure, Font
×

Avfall og energi-gjenvinning

Har du brennbart restavfall som ikke kan materialgjenvinnes? Eller risikoavfall som ikke kan kastes? Vi energigjenvinner rest- og risikoavfall og lager miljøvennlig fjernvarme og kjøling.

Søk om å levere avfall

Vi i Hafslund Oslo Celsio sørger for trygg og miljøvennlig behandling av avfall som ikke kan, eller bør, materialgjenvinnes. Vi gjenvinner avfallet ditt til fjernvarme og kjøling.

Forbrenning av restavfall

Restavfall er den fraksjonen som er igjen når avfall er sortert.  I dag forbrenner vi restavfall i våre anlegg på Klemetsrud og Haraldrud. Alltid med så lave utslipp som mulig.

Forbrenning av risikoavfall

På vårt energigjenvinningsanlegg på Klemetsrud i Oslo er én av tre ovnslinjer dedikert til håndtering av avfall som krever særskilt behandling.

Konfidensielle papirer

Smittefarlig avfall fra sykehus

Hva er risikoavfall?

Narkotika eller annet avfall som krever umiddelbar og sikker destruksjon.

RISIKOAVFALL KAN VÆRE

Offentlige beslag

Arkiver

Har du spørsmål?

Kontakt oss for spørsmål om avfall og energigjenvinning.

Hva er avfallsforbrenning?
Avfallsforbrenning, eller sluttbehandling av avfall, er ansvarlig håndtering av samfunnets avfall og definert som en samfunnskritisk oppgave.

Avfallsforbrenningsanleggenes fremste oppgave er å best mulig behandle avfall som samfunnet ikke trenger, og som ikke kan, skal eller bør gjenbrukes eller materialgjenvinnes.
Avfallsforbrenning med høy grad av rensing av avgassen (røykgass) der miljøgifter og andre uønskede fraksjoner renses er den miljømessige beste løsningen på samfunnets avfallsproblem.

Neste steg på denne renseprosessen er fangst av CO2en i røykgassen. Hafslund Oslo Celsio starter etableringen av et karbonfangstanlegg på Klemetsrud i løpet av 2022.
Brenner dere søppel for å produsere fjernvarme?
Avfallet sluttbehandles for å løse et samfunnsproblem, ikke for å lage energi.
Men i forbrenningsprosessen oppstår en stor mengde energi. Det er mer samfunnsnyttig å bruke denne overskuddsenergien til å produser strøm og fjernvarme enn å slippe ut varmen og varme kråkene.

Ved å bruke fjernvarme, fremfor med strøm, til oppvarming av bygg avlaster fjernvarmenettet strømnettet slik at den ledige kapasiteten kan benyttes til å elektrifisere transportsektoren, eller benytte strøm i sektorer der det ikke finnes alternativer.
Kan vi kildesortere oss ut av avfallsproblemet?
Det er et globalt felles mål om å redusere avfallsmengdene. Du og jeg kan bli bedre på gjenbruk og kildesortering, men det er dessverre vanskelig å tro at vi i overskuelig framtid skal kunne gjenbruke eller materialgjenvinne alt avfall.

Det vil alltid være noen avfallsfraksjoner som hverken kan eller bør materialgjenvinnes. Enten fordi de inneholder uønskede stoffer, eller rett og slett fordi kvaliteten på materialet er for dårlig til at det i praksis kan gjenbrukes eller resirkuleres.

For dette avfallet er ansvarlig sluttbehandling ved forbrenning og bruk av overskuddsenergien den beste løsningen.
Hva kommer ut i røyken fra avfallsforbrenningsanlegget?
Røykgassen fra energigjenvinningsanlegg blir renset gjennom en avansert renseprosess. Prosessen sikrer at innholdet i utslippet har mist mulig negativ miljøpåvirkning.

Slik minimerer vi utslipp til omgivelsene:

1. Kontroll på hva som sluttbehandles
2. Riktig temperatur i forbrenningsovnen
3: Omfattende prosess med å rense ut innhold i røyken
4. Behandling av bunn- og flyveasken

Ofte stilte spørsmål om avfall og energigjenvinning

© Hafslund Oslo Celsio 2022. ORGanisasjonsnummer 977296919.