Azure, Font
×

Priser og vilkår for avfall

Her finner du oversikt over priser og vilkår for levering av avfall til vårt anlegg på Klemetsrud i Oslo.

NOK 2376,- ekskl. mva. per tonn

NOK 237,- ekskl. mva. minstepris

Priser 2023

Næringsavfall

Brennbart avfall fra næringsvirksomheter og andre som ikke omfattes av den kommunale renovasjonsordningen.

Direkteforbrenning av risikoavfall

Risikoavfall er smittefarlig avfall fra sykehus, konfidensielle papirer, offentlige beslag, arkiver, narkotika eller annet avfall som krever umiddelbar og sikker destruksjon.

NOK 9248,- ekskl. mva. per tonn

NOK 924,- ekskl. mva. minstepris

Betalingsbetingelser netto per 30 dager etter fakturadato ved kredittsalg.


Anlegget aksepterer Bankaksept, Visa og Mastercard. Kontant betaling er ikke mulig.

Font

Leveranser av risikoavfall over 100 kg må bestilles i forkant av mottak.  

Mottaksbetingelser

Vi mottar avfall fra næringsvirksomheter og andre som ikke omfattes av den kommunale renovasjonsordningen.

Privatkunder kan levere avfall som de ønsker makulert eller destruert ved direkteforbrenning.

Eksempler på næringsavfall er emballasje, paller, papp, plast og næringsavfall med våtorganisk innhold.


Avfallet må være i henhold til Forurensningsloven § 27.

Avfallet skal i hovedsak inneholde brennbart avfall og være tilnærmet fritt for ikke-brennbare gjenstander.

Hvis ikke-brennbare gjenstander følger avfallet, skal det veie maksimalt 10 kg og være under 0,5 m2.

Avfall skal ikke inneholde trevirke eller annet brennbart materiale større enn 50x50 cm og lengde over 1 meter.

Avfall skal ikke inneholde: farlig avfall, gips, isolasjonsmaterialer som steinull, glassull etc., siktrester, pulver, støv, madrasser, mer enn 10% våtorganisk materiale.

Krav til emballering blir avtalt spesielt.

Stikkprøvekontroll av avfallet forekommer. Ved kontroll skal avfallet tømmes etter anvisning av personalet.

Avfall som er i strid med betingelsene eller som kommer fra kunder uten avtale, kan bli avvist. Ved avvisning påløper et tilleggsgebyr på kr 25 000,- ekskl. mva. Hafslund Oslo Celsio skal dokumentere tilleggsgebyr med f.eks. foto. Kunden blir orientert og forelagt dokumentasjonen før tilleggsgebyr sendes.

Kjøring på anleggenes områder skal foregå etter skilting og anvisning av personalet. Avfallet skal tømmes på anvist sted. Maksimalt tillatt kjørehastighet er 20 km/t.

Sjåfører på anlegget skal i forbindelse med lossing av avfall og håndtering av bil alltid benytte refleksvest, hjelm og arbeidstøy.

Sjåfører må følge sikkerhetsanvisningene for anlegget.

Betingelser for levering av avfall

Last ned:

Ekstraordinær prisendring

I statsbudsjettet for 2022 foreslår myndighetene å innføre avgift på forbrenning av avfall på NOK 192 per tonn CO2 med antagelig virkning fra 1. januar 2022. Formålet med avgiften er å bidra til kostnadseffektive reduksjoner av ikke-kvotepliktige utslipp av klimagasser fra forbrenning av avfall.

Avgiften skal beregnes på grunnlag av mengden avfall som leveres til forbrenning med en nasjonal utslippsfaktor, fastsatt av Miljødirektoratet. Følgende avfallsforbrenning er unntatt avgift:

Farlig avfall

Anlegg som investerer og utfører karbonfangst

Nivået på avgiften er NOK 192 per tonn CO2 og vil med en estimert utslippsfaktor på 0,55 utgjøre NOK 106 per tonn avfall. Avgiften kan bli innført fra 1. januar 2022, men endringer kan forekomme.


Vi vil videreføre avgiften til oppdragsgiver krone for krone fra innføringstidspunkt. Derfor varsler vi prisøkning på NOK 106 per tonn avfall til forbrenning i kontrakt/er med dere fra det tidspunktet CO2-avgiften inntrer.


I henhold til konkurransegrunnlagets krav inkluderer vårt tilbud alle offentlige gebyr, skatter og avgifter på tilbudstidspunktet. Innføringen av en ny miljøavgift fra myndighetene videreføres oppdragsgiver i tråd med avgiftens intensjon. Vi vil tro at dere aksepterer myndighetenes miljøpolitikk og at avgiften håndteres etter intensjonen.


Vi vil på forhånd takke for forståelsen. Har du spørsmål er det bare å ta kontakt med oss.

Har du spørsmål?

Kontakt oss for spørsmål om avfall og energigjenvinning.

© Hafslund Oslo Celsio 2022. ORGanisasjonsnummer 977296919.