Azure, Font
×

Forbrenning av risikoavfall

På vårt energigjenvinningsanlegg på Klemetsrud i Oslo er én av tre ovnslinjer dedikert til håndtering av avfall som krever særskilt behandling. Vi kaller det direktebrenning av risikoavfall.

Hva er risikoavfall?

Risikoavfall er smittefarlig avfall fra sykehus, konfidensielle papirer, offentlige beslag, arkiver, narkotika eller annet avfall som krever umiddelbar og sikker destruksjon.

Har du risikoavfall?

Slik håndterer vi risikoavfall

Anlegget har kapasitet til å håndtere over 3 000 tonn risikoavfall i året. Avfallet brennes i samme ovn som øvrig avfall, men blandes ikke med annet avfall før forbrenning. Varmen fra forbrenningsprosessen utnytter vi i fjernvarmeproduksjonen.

Når risikoavfall skal håndteres er det viktig at det ikke blir liggende på lager eller i bunker. Avfallet kan være smittefarlig, eller det kan inneholde beslaglagte varer eller konfidensielle papirer som ikke under noen omstendigheter må komme på avveie.

Les mer om:

Sykehusavfall
Sykehusavfallet leveres i egne spesialcontainere som kjøres med truck og tippes direkte inn i ovnslinje 1. Det betyr at risikoavfallet ikke legges i bunkeren sammen med det øvrige avfallet som skal til forbrenning.
Det er strenge krav til rengjøring av smittefarlige beholdere etter at de har blitt tømt. Disse vaskes og steriliseres i et lukket vaskeanlegg før de fraktes for utplassering på sykehusene igjen.
Narkotika, dokumenter og legemidler
Risikoavfall som narkotika, konfidensielle dokumenter, legemidler eller andre beslaglagte produkter fra Tollvesenet som potensielt kan havne i gale hender, destrueres under oppsyn. Ved denne type direkteforbrenning er Politiet eller Tollvesenet med inn på anlegget, og observerer at anleggets ansatte tømmer avfallet direkte i sjakten som går ned til forbrenningsovnen.

Det er kun ovnslinje 1 som har direkte adkomst fra utsiden, og som derfor benyttes til destruksjonstjenesten. Ved revisjoner eller uforutsett driftsstans av ovnslinje 1, har selskapet dispensasjon til å legge risikoavfall i et hjørne i bunkeren for en kort periode. Ved lengre driftsstans vil direkteforbrenningstjenesten bli kjøpt i det skandinaviske markedet. Alt avfallet blir destruert i henhold til strenge sikkerhetsrutiner og miljøforskrifter.
Biologisk og patologisk behandling
På Klemetsrud har vi også et fryselager for biologisk og patologisk avfall (kroppsdeler og organer) som skal destrueres. Det patologiske avfallet stables i UN-godkjente kasser, og blandes ikke med det andre sykehusavfallet.
Anleggets ovner er ikke konstruert for destruksjon av biologisk materiale, da det krever en høyere temperatur enn det våre ovner holder, og en annen type etterbehandling. Selskapet kjøper derfor denne forbrenningstjenesten i Danmark. Anlegget har kapasitet til å mellomlagre over 4 000 tonn med biologisk og patologisk avfall.

Har du spørsmål?

Kontakt oss for spørsmål om avfall og energigjenvinning.

© Hafslund Oslo Celsio 2022. ORGanisasjonsnummer 977296919.