Azure, Font
×

Forbrenning av restavfall

Restavfall er det som er igjen etter utsortering. I dag forbrenner vi restavfall i våre anlegg på Klemetsrud og Haraldrud. Alltid med så lave utslipp som mulig.

Hva er restavfall?

Restavfall vil si fraksjoner som enten ikke er gjenvinnbare på grunn av beskaffenhet eller for eksempel innhold av miljøgifter.

Har du restavfall?

Hvorfor forbrenne restavfall?

Økt gjenbruk og materialgjenvinning er helt sentralt for at vårt samfunn skal utnytte ressursene langt bedre enn i dag. Vi ønsker oss en sirkulær økonomi, men det vil ta lang tid før vi har kommet dit at alle materialer i samfunnet kan resirkuleres tilnærmet 100 %.

Det vil dessuten alltid oppstå fraksjoner som vil ha for dårlig beskaffenhet eller kvalitet for materialgjenvinning. Papir og plast kan for eksempel bare gjenvinnes et bestemt antall ganger. Avfallsforbrenning er derfor en god løsning for de fraksjonene som materialgjenvinningsindustrien ikke klarer å gjenvinne til god nok kvalitet som markedet aksepterer.

Bedre for miljø enn deponi

I Norge (og i noen andre europeiske land) er deponi nå en forbudt løsning for svært mye av det avfallet som samfunnet genererer. Forbrenning av restavfall er en miljø- og klimamessig svært mye bedre løsning enn deponi. Spesielt om vi også kan utnytte spillvarmen i et fjernvarmesystem.

Ved å flytte avfall fra deponi til forbrenning vil det gi en betydelig klimagevinst på opptil 1 tonn CO2-ekv. pr tonn avfall1. I tillegg kommer indirekte besparelser for at fjernvarmen erstatter andre energikilder.

Gjenvinner metaller fra bunnasken

Fra bunnasken gjenvinnes det i dag betydelige mengder med metaller. Dette er fraksjoner som det kunne vært svært komplisert å gjenvinne på andre måter. Denne gjenvinningen gir også betydelige CO2-besparelser i et livsløpsperspektiv.

Har du spørsmål?

Kontakt oss for spørsmål om avfall og energigjenvinning.

© Hafslund Oslo Celsio 2022. ORGanisasjonsnummer 977296919.