Azure, Font
×

Sammen varmer vi opp over 200 000 mennesker i Oslo

200 000 Oslofolk nyter godt av Oslos sirkulære energisystem hver dag.

Sammen varmer vi opp over 200 000 mennesker i Oslo

Ved å gjøre helt dagligdagse ting, er du med på å varme opp stua til naboen din – og på å gjøre Oslo til en av de mest miljøvennlige byene i Europa. 

Du tenker sikkert ikke over det når du slipper posen med restavfall ned i søppeldunken, surfer på internett eller trekker ned i toalettet, men alle disse dagligdagse gjøremålene har faktisk en direkte kobling til et bærekraftig og sirkulært energisystem som forsyner boliger og næringsbygg med både oppvarming og varmt vann i springen.

Window, Building, Snow, Paint, Art

GANSKE FJERNT? Restavfallet ditt har en direkte kobling til et sirkulært energisystem som forsyner boliger og næringsbygg med varme. 

Fra søppel til varmt vann

Når Oslos søppeldunker tømmes, blir de grønne og lilla posene sendt videre til resirkulering, og restavfallet blir fraktet til et lokalt avfallsforbrenningsanlegg. Samfunnsoppdraget er ansvarlig sluttbehandling av avfall. Varmen som frigjøres i denne prosessen, og som ellers ville gått tapt, bruker Celsio til å varme opp store mengder vann som igjen sendes ut til byens innbyggere og næringsliv i rør under bakken. Også varme fra byens kloakksystem og datasentre benyttes som varmekilder i Celsios fjernvarmesystem.

SAMFUNNSNYTTIG. Hovedformålet med avfallsforbrenning er ansvarlig håndtering av restavfall.I forbrenningsprosessen oppstår store mengder energi som Celsio bruker til å produsere fjernvarme.

– Kort fortalt er fjernvarme et sirkulært energisystem hvor overskuddsenergi fra ulike lokale varmekilder brukes til å varme opp store mengder vann, som så blir sendt ut til boliger og næringsbygg via et fjernvarmenett under bakken. Når fjernvarmevannet er blitt brukt til å varme opp vann i et byggs vannbårne oppvarmingssystem, blir det sendt tilbake til varmekilden for ny oppvarming, sier Knut Inderhaug, administrerende direktør i Celsio.

Rundt 200 000 mennesker bor eller jobber i bygninger som er knyttet til Celsios fjernvarmenett i Oslo. Likevel er dette lite kjent blant folk flest. Få vet at det under bakken ligger over 700 kilometer med rør som holder 30 millioner liter varmt vann i konstant sirkulasjon. Det er også få som vet hvilken viktig rolle fjernvarme spiller i det grønne skiftet. 

OFFENTLIGE BYGG. Det er ikke bare boliger og næringsbygg som nyter godt av Oslos fjernvarmesystem, også en rekke offentlige bygg varmes opp på denne måten, blant annet Rådhuset.

Kan løse klimamål

Fjernvarme har mange fordeler. I motsetning til fossile energikilder, produseres den av fornybare energiressurser som er til overs i samfunnet. I tillegg bidrar fjernvarme til at vi bruker mindre strøm som det er stor etterspørsel etter. 

Selv om vi i Norge har den høyeste andelen fornybar strøm i Europa, kan vi ikke bruke ubegrenset med elektrisitet om vi skal få til det grønne skiftet. Oslos satsning på fjernvarme bidrar til å avlaste strømnettet, slik at vi kan elektrifisere sektorer med høye utslipp, slik som transportsektoren. Hvis en bygård har sentralfyring basert på strøm, kan de erstatte elkjelen med fjernvarme og bruke den elektriske kapasiteten til å tilby elbillading til beboerne, uten å øke belastningen på det lokale strømnettet.

– Oslo er et foregangseksempel når det gjelder fjernvarme. Og Oslos befolkning og næringsliv spiller, uten å vite det, en viktig rolle i dette. Sammen sparer vi samfunnet for milliardkostnader til kraft- og strømnettutbygging og muliggjør økt elektrifisering og kutt i utslipp, noe som er helt avgjørende om vi skal nå klimamålene våre – både her i Oslo, i Norge og i verden, sier Inderhaug.

LANDETS STØRSTE FJERNVARMENETT. Under bakken i Oslo ligger det 700 kilometer med rør som holder 30 millioner liter varmt vann i konstant sirkulasjon. 

© Hafslund Oslo Celsio 2022. ORGanisasjonsnummer 977296919.